Stadgar

§ 1 Ändamål
Sällskapet är en ideell förening och har till syfte att sprida kunskap om Verner von Heidenstams författarskap, att levandegöra hans livsverk och inspirera till forskning härom.
Sällskapet skall fortlöpande hålla styrelsen för Stiftelsen Övralid informerad om sin verksamhet.

§ 2 Medlemskap
Den som erlägger av årsmötet fastställd avgift eller utses till hedersledamot är medlem i föreningen och äger rätt att delta i sällskapets årsmöten och andra sammankomster.

§ 3 Sällskapets styrelse
Sällskapets angelägenheter handhas av en styrelse bestående av fem eller sju ordinarie ledamöter med högst två suppleanter för dem. Årsmötet bestämmer för två år antalet ordinarie styrelseledamöter.
Ordförande väljs av årsmötet för ett år; övriga ledamöter och suppleanter väljs växelvis för två år.
Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och skattmästare.
Styrelsen för Stiftelsen Övralid äger rätt att utse en ledamot i styrelsen. Föreståndaren för visningarna på Övralid äger rätt att närvara vid sällskapets sammanträden, dock utan rösträtt, såvida föreståndaren inte är stiftelsens representant i styrelsen.

§4 Valberedning
För framläggande av förslag om ledamöter i styrelsen utser årsmötet varje år en valberedning om tre ledamöter. Valberedningen skall i god tid före årsmötet kontakta de ledamöter, som står i tur att avgå.

§5 Styrelsens sammanträden
Styrelsen skall sammanträda minst tre gånger årligen. Till sammanträde skall suppleanterna kallas. Styrelsen är beslutsför då minst hälften av de ordinarie ledamöterna inklusive suppleanter för frånvarande ordinarie ledamöter samt ordföranden deltar i sammanträdet.

Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst. För beslut som fattas vid sammanträde per telefon eller per korrespondens gäller att hela styrelsen skall ha deltagit i beslutet och att detta är enhälligt. Inför sammanträde skall dagordning skickas till samtliga styrelseledamöter. Vid sammanträde skall protokoll föras av sekreteraren.

Protokoll skall inom 14 dagar justeras av ordföranden och kopia av protokollet därefter snarast sändas till ledamöterna under den adress de står antecknade för i sällskapets medlemsförteckning.

§ 6 Räkenskaper
Sällskapets räkenskapsår skall vara kalenderår. (Ändrad genom beslut vid extra föreningsmöte den 19 november 2014 och årsmötesbeslut den 6 juli 2015).

§ 7 Årsredovisning
Styrelsen skall för räkenskapsåret redovisa sin förvaltning genom att upprätta årsredovisning innehållande förvaltningsberättelse, resultaträkning och balansräkning. (Ändrad genom beslut vid extra föreningsmöte den 19 november 2014 och årsmötesbeslut den 6 juli 2015.

Övergångsbestämmelser till § 7 beslutade av föreningsmötet den 19 november 2014: Räkenskapsåret som påbörjas 2015-05-01, avkortas till att endast omfatta perioden 2015-05-01 - - 2015-12-31.

§ 8 Revision
För granskning av styrelsens förvaltning och räkenskaper utser årsmötet för ett år i sänder en revisor jämte ersättare för denna. Revisorn skall avge en redogörelse för resultatet av sitt arbete.

§ 9 Årsmöte
Styrelsen skall utlysa årsmötet till den tid på sommaren då Övralid hålls tillgängligt för allmänheten.

Kallelse till årsmötet skall av styrelsen sändas till samtliga medlemmar senast 20 dagar i förväg. Av kallelsen skall framgå att förslag från medlemmar att behandlas vid mötet skriftligen skall tillställas styrelsens ordförande minst 10 dagar före årsmötet.

Valberedningens förslag liksom redovisningshandlingar skall finnas tillgängliga vid årsmötet men skall på särskild begäran översändas till medlem i föreningen.

§ 10 Dagordning vid årsmöte

 1. Vid årsmöte skall följande ärenden förekomma Val av ordförande för mötet
 2. Val av sekreterare för mötet
 3. Val av medlem att jämte ordföranden justera protokollet
 4. Fråga om stadgeenligt utlysande av mötet
 5. Fråga om godkännande av dagordning
 6. Föredragning av styrelsens förvaltningsberättelse för dt gångna redovisningsåret samt resultaträkning och balansräkning
 7. Föredragning av revisionsberättelse
 8. Fastställande av resultat och balansräkning
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 10. Val av ordförande
 11. Val av halva antalet övriga styrelseledamöter och suppleanter för två år
 12. Val av revisor jämte ersättare
 13. Val av tre ledamöter, varav en sammankallande, till valberedning
 14. Fastställande av årsavgift
 15. Eventuella förslag från styrelsen
 16. Eventuella förslag från medlemmar, skriftligen tillställda styrelsens ordförande minst 10 dagar före årsmötet.

Eventuella övriga ärenden.

§ 11 Extra föreningsmöte
På skriftlig begäran av minst 10 medlemmar i sällskapet eller på anmodan av revisor skall styrelsen kalla till extra föreningsmöte. Kallelse till ett sådant möte skall utgå minst 20 dagar i förväg och innehålla uppgift om det eller de ärenden, som föranleder mötet.

Beslut i andra än de i kallelsen upptagna frågorna får inte fattas på extra föreningsmöte. Föredragningslista och procedurbestämmelser för årsmöte skall i tillämpliga delar följas vid extra föreningsmöte.

§ 12 Utseende av hedersledamot
På förslag av enig styrelse äger årsmötet till hedersledamot i Sällskapet utse person som gjort sig synnerligen förtjänt om Sällskapet och dess verksamhet.

§ 13 Fastställande och ändring av stadgar
Förslag till ändring av stadgar skall behandlas av två på varandra följande föreningsmöten, varav ett årsmöte. Är anslutningen till förslaget enhälligt erfordras endast ett årsmötes beslut. Förslag till ändringar skall medfölja kallelsen.

§ 14 Beslut om upplösning av sällskapet fattas av två på varandra följande föreningsmöten, varav ett årsmöte, med minst två månaders mellanrum, varvid minst två tredjedelar av de närvarande röstberättigade skall vara ense om beslutet.

Om sällskapet upplöses, skall dess handlingar och dess ekonomiska tillgångar överlämnas till Stiftelsen Övralid.